Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu

Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu

03. Pojmenování (název) životní situace

Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu

04. Základní informace k životní situaci

Obec Ryžoviště vydala na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) obecně závaznou vyhlášku č. 1/2024, o místním poplatku z pobytu (dále jen „vyhláška“). Touto vyhláškou zavedlo na území města místní poplatek z pobytu (dále jen „místní poplatek“). Správcem místního poplatku je Obecní úřad Ryžoviště. Zákon o místních poplatcích a vyhláška stanoví poskytovateli úplatného pobytu ve smyslu § 3a zákona o místních poplatcích mimo jiné povinnost podat správci místního poplatku ohlášení a odvádět mu vybraný místní poplatek.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ohlášení k místnímu poplatku podává poskytovatel úplatného pobytu, který je současně plátcem místního poplatku (dále jen „plátce“). Plátce může jednat v rozsahu, v jakém je svéprávný. Jménem plátce – právnické osoby je oprávněn jednat její statutární orgán nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn jejím jménem jednat podle jiného právního předpisu.

Plátce může být při podání ohlášení k místnímu poplatku zastoupen zákonným zástupcem, opatrovníkem nebo zmocněncem. V téže věci může být současně zvolen pouze jeden zmocněnec. Plná moc je vůči správci místního poplatku účinná od okamžiku jejího uplatnění u tohoto správce místního poplatku. Zmocnitel je povinen vymezit rozsah zmocnění tak, aby bylo zřejmé, k jakým úkonům, řízením nebo jiným postupům se plná moc vztahuje.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Plátce je povinen splnit ohlašovací povinnost do 15 dnů ode dne, kdy zahájil poskytování úplatného pobytu. Náležitosti ohlášení stanoví § 14a odst. 2, 3 a 5 zákona o místních poplatcích:

(2) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c) údaje rozhodné pro stanovení poplatku.

(3) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.

Podle § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích je plátce povinen ohlásit správci poplatku i případnou změnu ohlášených údajů (dle vyhlášky činí tato lhůta 15 dnů):

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala, nestanoví-li obec v obecně závazné vyhlášce delší lhůtu.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu je možno podat písemně v listinné podobě s vlastnoručním podpisem, elektronicky datovou zprávou, a to buď podepsanou způsobem majícím účinky vlastnoručního podpisu, nebo s ověřenou identitou plátce způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Ohlášení v listinné podobě lze zaslat na adresu úřadu:

Obecní úřad Ryžoviště
nám. Míru 105
793 56 Ryžoviště

nebo podat osobně v úředních hodinách:
pondělí a středa             8:00 - 17:00

Ohlášení v podobě datové zprávy lze zaslat do datové schránky úřadu s identifikátorem 94nb4bc nebo na adresu elektronické pošty podatelna@ryzoviste.cz.

08. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Ke splnění ohlašovací povinnosti lze využít formulář Ohlášení zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu.

Pro odvod vybraného místního poplatku lze využít formulář Výkaz pro odvod místního poplatku z pobytu. Formulář výkazu pro odvod místního poplatku obsahuje údaje rozhodné pro stanovení výše poplatku ve smyslu § 14a odst. 2 písm. c) zákona o místních poplatcích. Formuláře v tištěné podobě lze získat a vyplnit také přímo na obecním úřadu.

09. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za podání ohlášení k místnímu poplatku se nevybírá správní poplatek.

10. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Plátci místního poplatku je při splnění ohlašovací povinnosti přidělen variabilní symbol, pod kterým je povinen odvádět vybraný místní poplatek jeho správci.

11. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Obecně závazná vyhláška č. 1/2024, o místním poplatku z pobytu

12. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

13. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Pro postup není stanoven opravný prostředek.

14. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Podle § 247a daňového řádu může správce místního poplatku uložit pokutu do 500 000 Kč tomu, kdo nesplní registrační, ohlašovací nebo jinou oznamovací povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem místního poplatku, nebo nesplní záznamní nebo jinou evidenční povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem místního poplatku.

15. Nejčastější dotazy

Otázka: Je od poplatku z pobytu osvobozen pracovník pobývající na brigádě ?
Odpověď: Pouze v případě, že má jím vykonaná brigáda povahu sezonní práce, tj. práce závislá na střídání ročních období, která se pravidelně každým rokem opakuje.

Otázka: Má poskytovatel pobytu v případě jednodenního noclehu vybrat poplatek od poplatníka i za první noc pobytu ?
Odpověď: Ano, neboť došlo k započetí dne, následujícího po dni počátku pobytu . Základem poplatku z pobytu je počet započatých dní bez započítání dne příjezdu. V důsledku toho základ poplatku odpovídá počtu noclehů, které jsou v rámci pobytu úplatně poskytnuty.

Otázka: Jak postupovat v případě, že je pobyt delší než 60 dnů, např. 65 dnů ? Podléhá poplatku 60 dnů a 5 dnů nikoliv ?
Odpověď: Předmětem poplatku je krátkodobý pobyt za úplatu u jednotlivého poskytovatele pobytu. Poplatková povinnost nedopadá na osoby, které se v obci zdražují za účelem dlouhodobějšího pobytu např. v rámci výkonu zaměstnání, studia apod. U pobytu delšího 60 dnů proto není předmět poplatku naplněn a poplatková ani evidenční povinnost tak vůbec nevzniká, a to ani pro prvních 60 dnů pobytu.